Obchodní podmínky“

Tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) vydané společností Tieto Czech s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3346/91, PSČ: 702 00, IČO: 646 08 051, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14056 („Společnost“) upravují vztahy mezi Společností, která je pořadatelem vzdělávací akci DevOps Summit, jež se bude konat dne 3. října 2019 v Ostravě („DevOps Summit“) a osobou, která vstoupí do smluvního závazkového vztahu se Společností nákupem vstupenek na DevOps Summit („Návštěvník“).

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup vstupenek na DevOps Summit.

Společnost dále v souvislosti s konáním akce DevOps Summit přijala Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Obchodních podmínek, a které je možné nalézt zde.

PODMÍNKY PRODEJE VSTUPENEK

Vstupenky na DevOps Summit lze zakoupit na webové stránce www.devopssummit.cz („Web“) prostřednictvím online platební brány, kterou zajišťuje společnost smsticket s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Veveří, Štefánikova 836/1, PSČ: 602 00, IČO: 292 98 814 („Zprostředkovatel“). Uhrazení ceny vstupenky se řídí samostatnými obchodními podmínkami Zprostředkovatele, na které platební brána odkazuje.

Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena potvrzením objednávky Zprostředkovatelem, který po úspěšně provedené platbě zašle zakoupené elektronické vstupenky na e-mailovou adresu uvedenou Návštěvníkem v objednávkovém formuláři.

Náklady Návštěvníka na použití komunikačních prostředků k uzavření smlouvy o koupi vstupenek na DevOps Summit si hradí Návštěvník sám.

S ohledem na charakter vzdělávací akce a cenu vstupenky se Návštěvník považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („OZ“). Neuplatní se rovněž ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ.

Cena jedné vstupenky je 450 CZK bez DPH.

Prvních 50 zájemců může využít akci Early Birds, v rámci které je cena jedné vstupenky 225 CZK bez DPH.

Pro studenty, kteří se prokáží ISIC kartou činí cena jedné vstupenky 150 CZK bez DPH.

K výše uvedeným cenám mohou být připočteny poplatky v závislosti na výběru možnosti platby. O výši poplatku je Návštěvník vždy informován před uzavřením kupní smlouvy. 

Součástí vstupenky na akci je dále oprávnění zúčastnit se některého z workshopů pořádaných v rámci výše specifikované akce. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách www.devopssummit.cz. Přihlášení na workshopy proběhne přímo v den konání akce při registraci.

ZMĚNA OKOLNOSTÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Návštěvník, který si zakoupil vstupenku a nemůže se DevOps Summitu zúčastnit, nemá nárok na vrácení ceny vstupenky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu programu či změnu místa a termínu konání akce v případech nezáležících na vůli Společnosti. O takové změně je Společnost povinna Návštěvníky informovat e-mailem, který uvedli při nákupu vstupenek, a to bez zbytečného odkladu poté, co o změně programu Společnost rozhodne. Uvedené změny konání akce se nepovažují za vadu plnění a Návštěvníku nevzniká nárok na vrácení či snížení vstupného.

Společnost je oprávněna odstoupit od kupních smluv uzavřených v souladu s těmito podmínkami v případě, kdy nebude možné vzdělávací akci DevOps Summit uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli Společnosti. V takovém případě všechny Návštěvníky o zrušení akce informuje prostřednictvím e-mailů uvedených při nákupu vstupenek, a vrátí peněžní prostředky odpovídající uhrazené ceně za vstupenky stejným způsobem, jakým byly uhrazeny.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Vztahy vyplývající z prodeje vstupenek na DevOps Summit se řídí právem České republiky.

Závazky Společnosti vůči Návštěvníkům stejně jako případné nároky Návštěvníků vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém a anglickém. V případě rozporu mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující verze česká. 

ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. července 2019. Společnost si vyhrazuje právo obsah Obchodních podmínek kdykoliv změnit.